رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود:هرکس راهی را بپیماید که در آن طلب علم کند خداوند برای او راهی به بهشت که درآن گام نهد گشاید وهمانا فرشتگان به سبب رضایت از طالب علم بالهای خویش را برای اوفرونهند وهماناهرآنکس که در آسمان وزمین است برای طالب علم طلب آمرزش کند حتی ماهی درون دریا, برتری عالم بر عابد همانند برتری ماه  شب چهارده بر دیگر ستارگان است وهمانا علماء میراث داران پیامبرانند وپیامبران دینار ودرهم به ارث نمیگذارند ولی علم به ارث میگذارند پس هرکس علمی از آنها یاد بگیرد ثمر وحظ فراوانی از آنها گرفته

منبع : شروع دوبارهحدیث 3
برچسب ها :